pdf

Kabala Bilimi.pdf
Kabalah temel kavramları.pdf
kabala sakli bilgelik gelenegi 1.pdf
Kabalah giriş.pdf

Video

Anadolu Ezoterizmi - Ne Arıyorsan O'sun Sen (Konuşmacı: Jale Eğitim Önder 11. 04. 2017)
Kabala Kaynakları (27 Ocak 2016)
Ezoterizm Nedir - (Tv5 - Sınır Ötesi 06.01.2015)
Kabala'nın Gizli Bilgeliği
The Secret Knowledge

 

Yayın Tarihi: 01.01.2018

KABBALAH

KABBALİSTİK FELSEFE

 

KABBALAH  Dünyanın en eski  Judeo- Gnostic ( Yahudi Pagan ) Felsefelerindendir. M.Ö. 3000 senelerinde  Mezopotamya da Ur da yaşayan Hz İbrahim zamanında Tanrı tarafından kendisine bu felsefenin izah edildiği ve İbrahim in de anlayıp bunu kabul ettiğini bildirince Tanrı kendisini tanıtı ve onunla bir anlaşma  imzaladı . Bu Tanrının insanoğlu ile imzaladığı üçüncü anlaşma ( ahid) dir.  Hz. İbrahim ve sülalesi Tanrıya inandı ve ona biat edip bağlılık yemini etti. Tanrı onun  Mezopotamya dan Canana gidip yerleşmesini istedi. Hz. İbrahim kabul edince Tanrı 22 Harf’i konuşmaya dahil etti ve onların bütün sırlarını İbrahim’e anlattı.

Kabbalistik felsefe çok geniş bir fikir yelpazesini kapsar M:ö. 3000 senelerinde başlayıp bugünde aynı inançla devam etmektedir. Kabbalistik düşüncenin arkaik zamanlardan kalan iki büyük kitabı vardır

1* Sepher (sefer) Yetzirah  ( bilgi – öğreti kitabı)

2* Zohar   çok geniş bir bilgi deposu olarak kullanılır çok eskilerden kalma olan Zohar ın ( The Book of Splandour)  içinde çok geniş gizli bilgiler depolanmıştır.

Buna göre Zohar  içinde sırların saklandığı  arşiv Sepher Yatzirad ise bu sırların nasıl kullanılacağını izah eden öğreti kitabı. dır.

Sepher Yetzirad ın bir çok el yazma kopyası bulunmakta ve  Hebrew ( yahudi ) alfabesinde bulunan harflerin ve rakamların Sembolik değerleri ile ilgilidir. 10 cu asırdan itibaren 4 baskısı

Vardır.

1* Baskı :  Saadia tercümesi  Arap diline çevrilmiştir 10 cu yüzyıl

2* Baskı :  Kısa  tercüme diye adlandırılır ve 1300 kelimedir.

İlk İbranice baskının temelidir 1562 de Mantua da basıldı.

3* Baskı.   Uzun tercüme  diye adlandırılır ve 2500 kelimedir.

Shabbatai Donnelo nun önsözünü ihtiva eder.

4* Baskı :  16 asır ortalarında  Safed Kabbalistlerin lideri olan Moses Cördovero  On eski el

yazmasından referans alarak bir tercüme yaptı.

 

The Secret Doctrine, by H. P. Blavatsky,

 

Theosophical  Felsefeyi  kuran Dünyaca meşhur H.P. Blavatsky  de Gizli Doktrine adlı felsefesini izah eden kitabında Kabbalistik Felsefenin dünyamızdaki çok büyük etkisinden bahseder.

 

Kabbalah Nedir ?    Günümüzde toplumda güçlü bir occultisme akımı yayılmaktadır.( Gizli bilgiler ) İnsanlar uyanıyor ve “ Sema ve yeryüzü felsefelerinde hayal ettiklerinden çok daha fazla şeyler olduğunu “ fark  etmeğe başlıyorlar ve daha fazla öğrenme İsteği doğuyor.  Kabbalah Ezoterik               ( Esoteric = gizli bilgisi olanların anladığı) Yahudi doktrini olarak  tanımlanabilir. Eski İbranice de sesli harf olmadığından  QLBH ( Qalabah ) denilir. Bu da anlam bakımından Qibel den gelir ve manası  Kabul etmek  tir.Bu Tabir Ezoterik öğretiyi sözlü aktarım ( ananeler vasıtasıyla) yolu ile iletmek geleneğinden gelir.

İbranice de ve Keldanice de harfler dışında ayrıca sayısal karakterler yoktur.Dolayısiyle aynı Grekçede olduğu gibi her harfin kendisine has bir sayısal değeri vardır ve bu nedenden dolayı her kelimenin bir sayı olduğu ve her sayının bir kelime olduğu önemli Bir özelik oluşturmaktadır. Ve böylelikle  “ harfi kabalanın ilk Bölümü bu eşleşme üzerine dayanmaktadır. Unutulmamalıdır ki İbranice hemen hemen tamamen sessiz harflerle yazılmaktadır.

16 ve 17  asırda dünyada yaşamış Metafizikçi – Filosof Teologların ve Din Bilimcilerin en tanınmışları . Raymund Luly-John Reuchlin- John Picus de MirandolaCornelius Agrippa

Robert Fludd ve daha bir çokları  “ her şeyi birbirine bağlayan İlahi Varlığın  en derin hakikatlerini ortaya çıkaracak bilimsel bir sistemi didik didik aradıktan sonra bu Teosofi  Doktrini tarafından

Tatmin oldukları düşünülürse bu felsefi düşüncenin mükemmelliği Daha kolay ortaya çıkar.

Denildiği üzere “ Kabbalah ilk zamanlarda Tanrı tarafından Cennette bir teosofi okulu oluşturan seçkin melek  grubuna öğretilmiştir.

 

 

 

TABLO I.- İBRANI VE KELDANİ HARFLER

Sıra

İbrani ve Keldani Harf

Adları

Adların

Manaları

Ses

veya

Güç

Bu eserde

Latin

Harfleri

Sayısal Değerleri

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Aleph

Beth

Gimel

Daleth

He

Vau

Zayin

Cheth

Teth

Yod

Caph

Lamed

Mem

Nun

Samekh

Ayin

Pe

Tzaddi

Qoph

Resh

Shin

Tau

Öküz

Ev

Deve

Kapı

Pencere

Çivi

Silah, Kılıç

Çit

yılan

El

Avuç

Öküz üvendiresi

Su

Balık

Destek

Göz

Ağız

Balık kancası

Başın arkası

Baş

Diş

Haç işareti

a (yumuşak nefesle)

b, bh (v)

g (sert), gh

d, dh (düz th)

h (sert nefesle)

v,u,

z, dz

h, ç (ch) (gırtlaktan)

t (kuvvetli)

i, y

k, kh

l

m

n

s

o, â, ng (gırtlaktan)

p, f (ph)

ts, tz, j

q, qh (gırtlaktan)

r

ş (sh), s

th, t

A

B

G

D

H

V

Z

Ch

T

I

K

K

M

N

S

O

P

Tz

Q

R

Sh

Th

1 (Binler hep daha

2 daha büyük bir

3 harfle gösterilir.

4 Dolayısıyla,

5 diğer harflere

6 kıyasla büyük

7 bir Aleph'in

8 değeri 10000'dir)

9

10

20 son = 500

30

40 son = 600

50 son = 700

60

70

80 son = 800

90 son = 900

100 (son harflerin

200 sayısı her

300 zaman yüksek

400 gösterilmez

 

 

 

Bu öğreti  Adem ve Havva nın Cennetten ayrılmalarından sonra yeryüzünde çoğalmaya başlayan insan nesline Melekler tarafından öğretilmiştir. Bu öğreti Adem’den Nuh a aktarılmış ve sonradan Tanrının dostu İbrahim’e izah edilmişti.

İbrahim , Mısırda sırların bir kısmının açığa çıkmasına izin vermişti. Böylece Mısırlılar bilginin bir kısmına sahip doğu ülkelerinin felsefi sistemlerine aktarabilmişlerdir. Musa bu Felsefenin bütün sırlarını biliyordu ayrıca çölde kırk yıl inzivada Bir Melekten aldığı derslerle bu ilmin bütün sır ve inceliklerini öğrenmişti.  Bu Gizli doktrinin ilkelerini şifreli bir şekilde Tevratın ilk dört kitabına yerleştirdi. Ancak Beşincisi  Tesniye kitabına eklemedi.Ayrıca Musa  yetmiş kıdemlilerine bu doktrinin sırlarını

inisye etti ve  onlarda kişiden kişiye onu aktardılar. Davut ve Süleyman  Kabbalah en derinden bilenlerdendiler Ancak hiç Kimse onu İkinci Mabedin yıkılışı sırasında yaşayan Schimeon Ben Jochai ‘ ye dek yazıya dökmeye cesaret edemedi. Ölümünden Sonra  oğlu Rabbi Eleazar , sekreteri Rabbi Abba ve Müritleri Rabbi Simon Ben Jochai nin yazmalarını derlediler ve bunlardan Kabbalizmin bilgi hazinesi ünlü eser “ The Book Of Splandour” “ İhtişam Kitabı “  ZHR  Zohar’ı  Hazırladılar.

Kabbalah dört bölüm altında sınıflandırılır:

·          Pratik Kabbalah

·          Harfi Kabbalah

·          Yazılmamış Kabbalah

·          Dogmatik Kabbalah.

Pratik Kabbalah:  Talismatik ve rituelmajiyi içerir ve bu çalışmaların sırlarını ihtiva eder.

 

Harfi Kabbalah : Birkaç yerde geçer üçe ayrılır.

1-GMTRIA( Gematria)2- NVTRIQVN( Notariqon)3- TMVRH(Temura)

1-      Gematria (ebced)Kelimenin izafi sayısal değerlerine dayanmaktadır  bu kuram ayrıca deyim ve sözlerde de kullanılmaktadır

2-      Notoriqon : iki şekli vardır. A) Bir kelimenin her bir harfi Başka bir kelimenin baş harfi olarak kabul edilir ve böylece bir kelimenin baş harflerinden bir cümle elde edilir. Tekvin’de ilk keli-

me  BRAShITh( Berashith)dır. Bir kelimenin baş harfi olarak elle alınarak “ B= BRAShITh , R= RAH, A= ALHIM ,Sh= ShIQBLV,I= IShRAL, Th= ThVRH “ “ Berashith Rahi Elohim  Sheyeque-Belo Israel  Torah “  Manası : Başlangıçta Elohim gördü ki  İsrael Kanunu kabul edecekti .

3-      Temura  devrişim demektir. Bazı kurallara göre bir Harf alfebetik sırada onu takip eden veya önce gelen başka bir harfin yerine geçer, böylelikle bir kelimeden tamamen farklı bir kelime elde edilir. Ve alfabe tam ortadan ikiye katlanır  yarısı diğer yarısının üzerine oturtulur ve sonradan ikinci satırdan ilk harfi veya ilk iki harfi değiştirterek 22 çevirmeler ortaya çıkar.Bunlara Tziruph birleşme tablosu denir

 

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

K

I

T

Ch

Z

V

H

D

G

B

A

M

N

S

O

P

Tz

Q

R

Sh

Th

L

 

Her bir yöntem onu meydana getiren iki çift harfin adını almaktadır. Örneğin. ALBTh, Albath , İbranice de yazı Arapça da ki gibi sağdan sola doğru yazılır onun için tablo ters verilmiştir.

Yazılmamış Kabbalah :. Hiçbir zaman yazıya dökülmeyen ve sözlü aktarılan belirli öğreti anlamına gelir. Bu konuda daha fazla bilgi vermek  doğru olmaz.

Dogmatik Kabbalah : Doktrinleri içerir Değişik tarihlerde yazılmış Çok sayıda eser bu sınıfa girer ve altı sınıfa ayrılırlar. :

Sepher Yetzirad ve bağlı gelişmeler

Zohar gelişmeleri ve yorumları

Sepher Sephirot ve gelişmeleri

Asch Metzareph ve Sembolizmi.

 

Sepher Yetzirad  veya Oluşum Kitabı .  İbrahim peygambere atf edilir. “ otuz iki yol” u oluşturan on rakam ve Alfabenin yirmi iki Harfine dayanan bir kozmolojiyi açıklamaktadır. Zohar veya İhtişam Kitabı . şu yazıtları ihtiva etmektedir.

Siphra Dtzenioutha veya “ Örtülü gizem kitabı “ Büyük kutsal Meclis/ Küçük kutsal Meclis / Elohimin Evi /Ruhların Devirleri .

Sepher Sephirot  veya “ Tecelliler Kitabı :  İlahi varlığın kademeli Olarak negatif varoluştan pozitif varoluşa evrimini anlatır.

Asch  Metzareph veya  “ Arındırıcı Ateş “  Hermetik ve simyasaldır Az kişi tarafından bilinir , ve daha da az kişi tarafından anlaşılır.

 

KABBALAH  esas Doktrinleri  aşağıdaki konuları açıklamaya yöneliktir.

-          İlahi varlık , Tanrı. Mahiyeti ve Özelikleri

-          Kozmoloji

-          Meleklerin ve insanların yaratılışı

-          İnsan ve Meleklerin mukadderatı

-          Ruhun Maiyeti

-          Melek ifrit  ve elemental varlıkların mahiyeti

-          Vahiy edilen kanunların önemi

-          Sayıların ilahi sembolizmi

-          İbrani harflerinde mevcut özgün sırlar

-          Zıtların dengesi

 

 

 

Size bu yazımızda kısa olarak Kabbalah Felsefesini  ana hatları ile izah etmeğe çalıştık. Zira daha derinlerine girdiğimiz zaman Kitaplar dolusu bilgiyi anlatmak lazım buda bu mevzuda ön bilgisi Olmayanlar için anlaşılması imkansız meseleler topluluğu olacaktır.

Daha ilerde Kabbalah Felsefe ve Doktrinlerini çok daha etraflıca anlatacak bir yazımız olacaktır.

 

 

EVRENİN SIRLARI SAYI s141  ©®   FELSEFE : KABBALİSTİK FELSEFE      SAYFA s11